Contract prestari servicii financiar-contabile - model

Aspecte contabile manageriale. Monografii contabile. Planul de conturi.

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4427
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Contract prestari servicii financiar-contabile - model

Post by dmldone » Mon Jul 06, 2009 7:57 am

Oferit cu sprijinul - http://ceccarbuc.ro/

CONTRACT – CADRU
DE PRESTARI- SERVICII FINANCIAR- CONTABILE
Incheiat in baza art.13 din O.G. nr.65/1994, republicata, intre:
1) Societatea comerciala de expertiza contabila / contabilitate ( cabinet expert
contabil / contabil autorizat )…………………………………………………………………..,
cu sediul in Localitatea…………..……………..……, strada………………………….
……………………………..nr……., bloc…….…,scara…….., etaj……, apartament……..,
judetul/sectorul…………………….., inregistrata la Registrul comertului cu
nr…………………………………., cod fiscal…………………………., cont bancar
nr…………………………………………., deschis la ………………………………………,
inregistrata in Tabloul Corpului Expertilor Contabili din Romania cu nr……………, avand
autorizatia de functionare nr……………………., legal reprezentata
de……………………………, in calitate de…………………………………., denumita in
continuare prestator
si
2) Societatea comerciala ……………………………………………………………..,
cu sediul in localitatea…………………....., strada……………………………………………..
nr……., bloc…….…, scara…….., etaj……, apartament…….., judetul/sectorul……………..,
inregistrata la Registrul comertului cu nr…………………. cod fiscal …………………….,
cont bancar nr……………………………………………., deschis la………………………….
………….………………., legal reprezentata de……………………………………………, in
calitate de…………………………………., denumita in continuare client
in urmatoarele conditii:
I.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art1 – In baza prezentului contract prestatorul se obliga sa efectueze clientului sau
urmatoarele servicii:……... …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
II. PRETUL SERVICIILOR
Art.2 – Pentru serviciile prestate in baza prezentului contract clientul va plati
prestatorului un onorariu in suma de ……….. euro/lei/luna, inclusiv/exclusiv T.V.A.
In cazul in care onorariu se stabileste in valuta , acesta va fi achitat in lei, la cursul
leu/euro al B.N.R.din ziua efectuarii platii, pina – cel mai tarziu – la data de 5 ale lunii
urmatoare.
III. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.3 - Prestatorul se obliga sa efectueze lucrarile mentionate la art. 1 conform
normelor legale si/sau profesionale, la termenele stipulate de acesta.
Art.4 – Clientul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate informatiile si
documentele necesare pentru buna desfasurare a activitatii si sa plateasca c/val. serviciilor
ce i-au fost prestate la termenele stipulate in contract.
IV. RASPUNDERI
Art.5 – Nerespectarea termenului prevazut la art.2 obliga clientul la plata de penalitati
de…….. % datorata pe fiecare zi de intarziere,dar nu mai mult de 60 zile.
Daca clientul nu plateste suma datorata si penalitatile aferente, la expirarea celor 60
zile contractul se desfiinteaza de plin drept fara punere in intarziere si fara interventia
instantei.
Art.6 – Daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate producand astfel
prejudicii clientului va fi obligat la plata de daune catre acesta care trebuie sa acopere atat
paguba efectiva produsa, cat si castigul nerealizat.
Art.7 - Neadeplinirea obligatiilor contractuale de catre una din parti da dreptul
celeilalte sa considere contractul desfiintat de plin drept, fara interventia instantei, cu
conditia anuntarii celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte.
Art. 8 – In cazul in care clientul este supus procedurii de insolventa prevazuta de
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, contractul se reziliaza de plin drept in
conditiile articolului precedent.
V. FORTA MAJORA
Art.9 – Forta majora, inteleasa ca evinement absolut imprevizibil si insurmontabil de
tipul razboiului, calamitatilor naturale , restrictii legale etc., apara de raspundere partea
care o invoca cu conditia anuntari celeilalte parti in termen de cel mult 5 zile de la
aparitie; incetarea fortei majore trebuie anuntata contractantului tot in termen de 5 zile.
Obligatiile partilor sunt suspendate pe durata fortei majore.
Daca forta majora se prelungeste mai mult de 60 zile, oricare dintre parti se poate
retrage din contract fara despagubiri.
VI. ALTE CAUZE
Art.10 – Orice neintelegeri dintre parti rezultate din prezentul contract sau in legatura
cu acesta se vor rezolva – de preferinta – pe cale amiabila, in caz contrar vor fi solutionate
prin albitraj, organizat de Corpului Expertilor Contabili si Contabili Autorizati din
Romania conform normelor si regulamentului sau de procedura arbitrala.
Art.11 – Denuntarea unilaterala a prezentului contract este permisa numai dupa un
termen de cel putin 6 luni de la intrarea sa in vigoare si numai dupa anuntarea celeilalte
parti cu cel putin 60 zile inainte.
Art.12 - Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi facuta numai cu acordul
scris al ambelor parti materializat intr-un act aditional.
Art.13 – Prezentul contract se incheie pe o perioada de un an, incepand cu data
semnarii sale de catre ambele parti, si se poate prelungi automat cu noi perioade de un an,
daca nici una dintre parti nu isi manifesta intentia de a-i pune capat, anuntand cealalta
parte cu cel putin 15 zile inainte.
Incheiat azi………………………., in doua exemplare cu valoare de original, cate unul
pentru fiecare parte.
PRESTATOR, CLIENT
1
2
La acest capitol contractele trebuie sa detalieze clar, fara echivoc, responsabilitatile prestatorului si cele
ale beneficiarului.
Potrivit art.13 din OG65/1994, republicata, limitele raspunderii civile pot fi negociate de catre partile
contractante

Post Reply

Return to “Contabilitate Manageriala”