Raspunsuri corecte deontologie

Bibliografie, Materiale utile, Teste Grile si Rezolvari, Opinii si Dezbateri

Moderators: crstmol, ragazza_esuberante

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 4200
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Raspunsuri corecte deontologie

Post by dmldone » Thu Oct 23, 2008 11:55 am

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA profesiei contabile

1. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili?
Conferinta nationala are urmätoarele atributii:
a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati, modificärile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei, precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati;
c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati;
d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia;
f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare;
g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciphina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive.
h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali;
i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina
j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta

2. Care sunt atributiile Consiliului Superior al CECCAR?
Consiliul Superior are urmätoarele atributii:
a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;
b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere;
c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati;
d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;
e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;
f) vegheaza ca Regulamentul privind dobândirea calitätii de expert contabil si contabil autorizat sä fie strict aplicat;
g) asigura coordonarea activitatii consilillor filialelor; stabilete metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;
h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor;
i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sä progreseze profesia si stiina contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;
j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarârilor luate de Comisia superioara de disciplina;
k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;
1) ia toate mäsurile necesare pentru desfasurarea in bune condiii a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de cätre toti membrii Corpulul;
m) Indeplineste alte atributii preväzute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nalionale a experilor contabili si contabililor autorizati.

3. Care sunt atributiile presedintelui CECCAR
ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI CORPULUI:
a) Convoacä si conduce sedintele C.S. si ale B.P.
b) Conduce si coordoneaza dezbaterile.
c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor.
d) Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat de Conferinta Nalionala.
e) Prezinta bilantul contabil, spre adoptare, C.S. si, spre aprobare, Conferintei Nationale.
f) Numeste si revoca. cu respectarea statelor de functiuni aprobate de Consiliul National, personalul propriu al Consiliului si stabi1este salariile, cu aprobarea B.P.
g) Reprezinta Corpul in fata autoritailor publice, a tertilor sau a organizaiilor nationale si internaionale, aparând prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai.
h) Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.N., C.S. si B.P.

4. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere.
Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere sunt:
La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina
La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei

5. Ce este si cum functioneaza Comisia de disciplina a unei filiale CECCAR?
Comisia de disciplina a filialei este formatä din 5 membn titulari si 5 membri supleanti, astfel:
- un presedinte si 4 membri alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucurä de autoritate profesionala si morala deosebita;
-membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, o data cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Comisia de disciplina de pe lânga consiliul filialei este competenta sa sancioneze abaterile disciplinare savârsite de expertii contabili si contabilii autorizati, membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritorialä a acesteia, chiar dacä abaterile au fost sävarsite in raza teritoriala a altei filiale.
Fac exceptie plângerile privitoare la fapte sävârsite de membrii Consiliului Superior si ai Consilillor filialelor, de presedintii Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in România, care se depun la Comisia superioara de disciplina.
Plângerea indreptata impotriva unui membru al Corpului se adreseazä consiliului falialei din care face parte acestia, cu exceptia situatiilor in care competenta apartine Comisiei superioare de disciplina, pentru care plângerile se depun la Consiliul Superior.
Plângerea astfel primita se transmite in termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplinä, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei, alesi de adunarea generala.
Procedura de judecata disciplinara este reglementata prin Regulamentul comisiilor de disciplina, aprobat de Consiliul Superior al Corpului.
Fapta savârsita de un membru al Corpului, prin care se incalcä dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Experlilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale Codului de conduita etica si profesionala a experplor contabili si contabililor autorizati, hotärârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinara.
Sunt abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) Comportament necuviincios fatä de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului.
b) Absenta nemotivatä de la intrunirea AG a filialei sau de la CN.
c) Nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita eticä si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din România referitoare la publicitate.
d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp.
e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisä calitatea profesionalä a celui care il incheie: E.C., C.A.
f) Nerespectarea ob1igatiilor de pästrare a secretului profesional.
g) Nedeclararea sau declararea partialä a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizaiei stabilite de Regulament.
h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupä caz.
i) Incälcarea dispozitii1or privind exercitarea profesiei si räspunderea disciplinarä, administrativä, civilä sau penalä, potrivit Legii si Regulamentului. Este interzisa efectuarea de lucräri pentru entitatile unde sunt salariati, sau sunt rude, sau afini pana la gr. IV cu administratorii, sau salariati in afara Corpului, sau activitate comercialä.
j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala.
k) Declaratii neconforme realitätii, in relatiile cu Corpul sau cu terii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale.
Urmatoarele abateri disciplinare se sanctioneaza astfel:
Invinuirea:
(a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii banesti, la termenele stabilite, in cursul unui an calendaristic.
Sanctiunea:
Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pâna la plata efectiva, dar nu mai putin de 3 luni si nici mai mult de un an.
Invinuirea:
b) Condamnarea definitivä pentru savarsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
c) Incalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca unnare producerea unei prejudiciu moral sau material.
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Invinuirea:
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata
Sanctiunea:
Interdictia dreptului de exercitare a profesiei.
Aciunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savarsiri faptei.
Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publiculul prin:
a) afisarea unui extras al hotarârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, al directiei generale a finantelor publice si controtului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a tribunalului, insotita de publicarea acestuia intn-un ziar local de larga circulatie;
b) comunicarea masurii, in scris, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului
In cazul aplicarii sanctiunilor de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei, cel in cauza este obligat sa depuna, sub luare de semnatura, la consiliul filialei de care apartine, carnetul de expert contabil sau contabil autorizat si parafa; acestea ii vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
Aceeasi obligaie exista si in cazul aplicarii masurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuza sa se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului.
Membrii comisiilor de disciplina sunt obligati sa pastreze secretul profesional in exercitarea functiilor

6. Ce este si cum functioneaza Comisia Superioara de Disciplina?
Comisia Superioarä de Disciplina are urmätoarea competenta:
a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste;
b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita eticä si profesionalä a presedintilor Consiliului Superior si consiliilor filialelor, precum si a persoanelor fizice sträine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in România si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificatä prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarârilor disciplinare pronunate de comisiile de disciplina ale filialelor.
d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membribor Corpului care au savârsit abateri grave
Comisia superioara de disciplina este formata din 5 membri titulari si 5 membri sup1eanti, astfel:
- presedintele si 4 membri, experti contabili, alesi de Conferinta Nationala dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita;
- in ace1easi conditii sunt desemnati si supleantii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
Pot face contestatii la Comisia superioara de disciplina impotriva hotarârilor comisiilor de disciplina ale filialelor toti cei interesati, precum si consiliile filialelor.
Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicärii hotarârii comisiilor de disciplina ale filialelor.
In perioada de judecare a contestatiei se suspenda aplicarea prevederilor hotarâri de sanctionare, pentru lucrarile incepute.
Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l sustine in fala Comisiei superioare de disciplina la termenul stabilit.
In cazurile prevazute la punctul a) din competentele Comisiei superioare de disciplina prezentate mai sus, hotarârea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei Nationale, care o poate confirma sau infirma. Contestarea sanctiunilor hotarâte de Conferinta Nationala se face la sectia de contencios administrativ a curtii de apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale a celui in cauza.
Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt raspunzatori de pastrarea secretului profesional in exercitarea mandatului lor.
Hotarârile Comisiei superioare de disciplina pot fi contestate la Consiliul Superior al Corpului, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunostinta. Contestalia nu suspenda aplicarea hotärarii.
Pentru constituirea jurisprudentei disciplinare, Comisia superioara de disciplina intocmeste o culegere cu toate solutiile proprii pronuntate, cat si cu cele pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor, publicându-le anual in revista Corpului.

7. Care este structura organizatorica (orgamigrama) unei filiale a CECCAR.
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei
Organe de executie:
o Director executiv
o Sectoare

8. Care este logo-ul CECCAR si ce contine sigla CECCAR?
Logo-ul CECCAR: “Ştiinţă, Independenţă, Moralitate”
Sigla CECCAR este compusa din:
— 0 carte-registru, simbolizând insemnul profesiei;
— Un caduceu — toiagul de crainic al zeului Hermes, având ca insenm divin doi serpi incolaciti, pretuit in Grecia anticä, ca având valoare de simbol diplomatic; emblema Corpului simbolizeaza rolul de crainic al profesionistului contabil, pe care il are atunci când redä imaginea fidela, corecta si completa a patrimoniului contabilizat sau expertizat;
— deviza “Ştiinţă, Independenţă, Moralitate” — atribute esentiale ale exercitarii profesiei.

9. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil?Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesare.
Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere, la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina, efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.
Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
a) au capacitate de exercitiu deplina.
b) au studii economice superioare , cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării;
c) nu au suferit nici o condamnare, care, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societätilor comerciale.
d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil.
10. Care sunt ,potrivit legii,atributiile CECCAR?
In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii:
a) organizeazä concursul de admitere, organizcaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu.
b) Organizeazä evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului.
c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati.
d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil.
e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora.
f Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.
g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate.
i) Editeazä publicatii de specialitate.
j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

11. Care sunt atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor pe langa consiliile filalelor.
Reprezentantul Ministerului Finanlelor de pe lânga consiliul filialei are urrnatoarele atribulii:
a) participa la lucrarile adunarii generale, ale Consiliului filialei, ale Biroului permanent si ale Comisiei de disciplina, fara drept de vot;
b) sesizeaza Corpul Experilor Contabili si Contabililor Autorizati cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in evidenta acestuia de catre consiliile fihialelor, pe care le considera nelegale;
c) sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarârile comisiei de disciplina a filialei pe care le considera nelegale;
d) sesizeaza reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lânga Consiliul superior asupra hotarârilor consiliului fihialei, care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute la lit. b si c.

12. Enumeraţi 8 atribuţii ale adunării generale ale filialei CECCAR.
1) Ia cunoştiinţă. dezbate si aproba. prin vot deschis, raportul Consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a Consiliului fihialei.
2) Aproba, prin vot deschis, b.v.c. al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia b.v.c pentru cxercitiul financiar expirat.
3) Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, in vederea asigurarii bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Aprobă lista experti1or contabili individuali si a societatilor ce vor fi analizate in anul urmator.
4) Noul R.O.F.: alege si revoca presedintele si patru membri ai Comisiei de disciplina a filialei.
5) Alege si revoca pe membrii C.F.C., presedintele si membrii comisiei de cenzori.
6) Propune. dintre membri sai, candidatii pentru C.S.
7) Adopta lista membrilor de onoare ai filialei.
8) Stabileste masurile necesare pentru indeplinirea altor atributii prevazute de acte normative sau de Hotarâri ale C.S.
13. Ce reprezinta Codul Etic national al profesionistilor contabili?
Normele de conduită profesională a experţilor contabili sunt stabilite prin Codul etic naţional al profesioniştilor contabili şi ordonanţa statutară privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (O.G. nr.65/1994).
Conţinutul Codului etic naţional al profesioniştilor contabili
• Normele de conduită a profesioniştilor contabili.
o Principiile fundamentale care trebuie respectate de către toţi profesioniştii contabili – liber profesionişti sau angajaţi.

14.Ce contine Declaratia Consiliului Superior al Corpului privind punerea in aplicare si insusirea cerintelor.etice?
Consiliul superior al CECCAR doreste sa atraga atentia tuturor profesionistilor contabili asupra necesitatii de a da urmare prezentei declaratii.
1. CECCAR, in baza declaratiei privind obligatiile referitoare la Codul etic pentru profesionistii contabili (SMO4, emisa de IFAC), are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, iar nerespectarea lor va fi investigata, luandu-se masurile care se cuvin.
2. Misiunea de a pregati cerinte etice detaliate apartine Consiliului superior al CECCAR.
3. Adoptarea cerintelor etice internationale ale IFAC de catre CECCAR nu va asigura in mod obligatoriu aplicarea acestor norme de conduita stabilite. De aceea, CECCAR elaboreaza prevederi normative adecvate cerintelor etice aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili.
4. CECCAR asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica ale profesionistilor contabili.
Stabilirea unui compartiment de interpretare/indrumare/consultanta trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:
- obiectivele lui si procedurile de functionare trebuie sa fie transparente si promovate larg in randul membrilor;
- procedurile de functionare trebuie sa ofere siguranta ca se va tine seama numai de intrebari rezonabile din partea membrilor si ca cel care intreaba raspunde pentru formularea clara a faptelor si circumstantelor;
- cei insarcinati sa ofere consultanta trebuie sa aiba un nivel corespunzator de autoritate si o experienta tehnica suficienta pentru a acorda asemenea indrumari;
- cererile vor fi facute de obicei pe baza de confidentialitate, iar rezultatele oricaror interpretari/consultanta/indrumari pot face obiectul publicarii (fara a da nume), ca modalitate de formare etica pentru toti profesionistii contabili.
Pentru a raspunde cerintelor din prezentul paragraf, in cadrul CECCAR functioneaza Departamentul de etica, comisiile de apel si comisiile de disciplina, atributiile acestora fiind stabilite prin hotarari ale Consiliului superior.
5. Punerea in aplicare a cerintelor etice va fi sustinuta de introducerea unui program menit sa asigure CECCAR ca membrii individuali cunosc toate cerintele etice si consecintele nerespectarii acestor cerinte. Asemenea informatii pot fi comunicate membrilor, individual, prin manuale, publicatii tehnice, reviste profesionale, rapoarte in legatura cu audieri si activitati disciplinare, programe referitoare la pregatirea profesionala continua, publicatii, presa financiara si de afaceri si raspunsuri privind cerintele de consultanta de la comitetul specific.
6. Profesionistii contabili vor respecta cerintele etice care ii privesc, fara sa fie nevoie de constrangeri sau sanctiuni. In ciuda acestui fapt, se pot produce cazuri in care astfel de cerinte sunt ignorate in mod flagrant sau pe care acestia nu le respecta din eroare, omisiune sau din lipsa de intelegere a lor. Este in interesul profesiei si al tuturor membrilor ca publicul larg sa aiba incredere ca nerespectarea cerintelor etice ale profesiei va fi investigata si, acolo unde este cazul, vor fi luate masuri disciplinare.
7. Profesionistii contabili trebuie deci sa fie pregatiti sa justifice orice abatere de la cerintele etice. Nerespectarea cerintelor etice sau incapacitatea de a justifica abaterile de la acestea pot constitui abateri profesionale care pot da nastere unor actiuni disciplinare.
8. Puterea actiunii disciplinare este stabilita prin reglementarile CECCAR.
9. Masurile disciplinare pot aparea, de obicei, in urma unor probleme ca:
- nerespectarea normelor generale de baza si specifice, aplicabile tuturor misiunilor profesionistilor contabili;
- nerespectarea regulilor de etica;
- conduita discreditabila sau dezonoranta.
10. Investigatiile disciplinare vor incepe, de obicei, ca rezultat al unor plangeri; structurile centrale si locale ale CECCAR trebuie sa ia in consideratie toate plangerile. Investigatiile pot totusi sa fie introduse din oficiu de CECCAR sau de catre o entitate administrativa, fara sa fie facuta o plangere. Investigatiile pot fi facute verbal sau prin corespondenta. Trebuie intotdeauna instiintat membrul impotriva caruia se face plangere, precum si cel care a facut plangerea. Acolo unde exista o disputa, se poate incerca o conciliere, fie prin comisiile de disciplina ale filialelor, fie prin comisiile de arbitraj ale acestora.
11. Poate fi oportun sa se faca publicitate procedurilor disciplinare si de apel. Astfel, sunt informati atat membrii, cat si publicul larg. Totusi, aspectele de confidentialitate si tipul incalcarilor trebuie sa fie luate in consideratie atunci cand se decide metoda de publicitate.

15. Prezentaţi şi explicaţi cele 6 principii fundamentale prevăzute în Codul etic naţional al profesionaliştilor contabili?
Principiile fundamentale sunt:
- Integritatea
Un profesionist contabil trebuie sa fie sincer si corect in realizarea serviciilor profesionale.
- Obiectivitatea
Profesionistul contabil trebuie sä fie impartial si nu trebuie sä admita prejudecati sau abateri, conflicte de interese sau influentarea sa de cätre altii in privinta incälcärii obiectivitatii.
- Competenta profesionala si bunavointa
Profesionistul contabil trebuie sä indeplineasca serviciile profesionale cu bunavointa, competenta, asiduitate si are datoria permanenta de a-si mentne cunostintele profesionale si aptitudinile la nivelul cerut pentru a se asigura ca un client sau un patron este beneficiarul unui serviciu profesional competent, bazat pe ultimele evolutii din domeniul practicii, legislaiei si tehnicii.
- Confidentialitatea
Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobândite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sä utilizeze sau sä divulge aceste informatii fără autorizare clara si expresa sau numai dacä exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru.
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.
- Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă

16. Prezentati principalele prevederi ale Codului etic referitoare la confidentialitate.
Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä, in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare.

17. Ce intelegeti prin Supravegherea Publica?

Conform O.G.65/1994,republicata.M.O.13/08.01.2008

“ Supravegherea publică
ART. 38
Activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se desfăşoară sub supravegherea autorităţii de stat, reprezentată de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
ART. 39
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România au următoarele îndatoriri:
a) participă la Conferinţa naţională şi la şedinţele Consiliului superior, fără drept de vot;
b) sesizează ministrul economiei şi finanţelor ori de câte ori hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România contravin reglementărilor legale. Ministerul Economiei şi Finanţelor poate ataca hotărârile Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii. Prin derogare de la prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, procedura prealabilă nu este obligatorie.
ART. 40
Pentru a-şi putea exercita atribuţia prevăzută la art. 39 lit. b), Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România va pune la dispoziţia persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor o copie de pe hotărârile şi deciziile luate, precum şi toate materialele care au fost supuse aprobării în Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, precum şi, la cererea acestora, toate documentele care au stat la baza adoptării deciziilor şi hotărârilor, în termen de 7 zile de la adoptarea acestora.
ART. 41
Persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să supravegheze activitatea publică a consiliului filialei au următoarele atribuţii:
a) participă la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent şi ale comisiei de disciplină, fără drept de vot;
b) sesizează Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenţa acestuia de către consiliile filialelor, pe care le consideră nelegale;
c) sesizează Comisia superioară de disciplină cu privire la hotărârile comisiei de disciplină a filialei pe care le consideră nelegale;
d) sesizează persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze supravegherea publică a activităţii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România asupra hotărârilor consiliului filialei, care contravin reglementărilor legale, precum şi cu privire la cazurile prevăzute la lit. b) şi c).
ART. 42
(1) Pentru exercitarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 39 şi 41, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit persoanelor desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte.
(2) În cazul netransmiterii materialelor supuse dezbaterii organelor respective către persoanele desemnate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, acestea pot solicita fie amânarea dezbaterilor, fie eliminarea de pe ordinea de zi a punctelor pentru care nu s-au transmis materialele ori Ministerul Economiei şi Finanţelor poate exercita căile de atac, în condiţiile legii.
ART. 43
(1) Exercitarea oricărei atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat de către persoane neautorizate sau care se află într-o situaţie de incompatibilitate constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.
(2) Persoanele care exercită atribuţii specifice calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat fără viza anuală se sancţionează disciplinar potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi.
ART. 44
Hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.”

18. Care sunt principalele orientari strategice ale CECCAR pentru perioada 2005-2010?
Conferinta Nationala din septembrie 2004 a aprobat programul strategic privind activitatea CECCAR pentru perioada 2005-2010 avand in vedere :
l . Necesitatea unei noi strategii

ll.Directii de actiune
l. Necesitatea unei noi stategii- factorii principali sunt:
1.Reformele in domeniul contabilitatii si al profesiei contabile
2.Rolul contabilitatii
3.Amenintari la adresa profesiei contabile;
4.Cultura,educatia si formarea;
5.Integrarea europeana;
6.Factorul politic;

ll Directii de actiune – principalele directii de actiune privind strategia Corpului pe perioada 2005-2010 vizeaza urmatoarele domenii:

1. Organizarea profesiei
2. Exercitarea profesiei;
3. Interesul public;
4. Educatie;
5. Parteneriatul sector public – sector privat;
6. Dezvoltarea serviciilor pentru membrii;
7. Activitatea internationala;

VEZI Programul National cap I, (1,2)-pag 209, cap II (8-13)-pag 210

19. Prezentati structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili.
Obiectivele si principiile fundamentale nu sunt destinate sa fie folosite pentru a rezolva problemele etice ale profesionistilor contabili intr-un caz bine determinat. Totusi, Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesia contabila.

Structura si partile componente ale Codului etic national al profesionistilor contabili:

• PARTEA A - APLICABILĂ TUTUROR PROFESIONIŞTILOR CONTABILI – in afara de cazul cand s-a specificat ceva contrar
Secţiunea 1. Integritate şi obiectivitate
Secţiunea 2. Rezolvarea conflictelor de etică; asocierea
Secţiunea 3. Competenţa profesională
Secţiunea 4. Confidenţialitatea
Secţiunea 5. Activitatea de consultanţă fiscală
Secţiunea 6. Exercitarea profesiei peste hotare
Secţiunea 7. Publicitatea
• PARTEA B - APLICABILĂ LIBER PROFESIONIŞTILOR CONTABILI
Secţiunea 8. Independenţa
Secţiunea 9. Competenţa profesională şi responsabilităţile privind folosirea experţilor şi specialiştilor
Secţiunea 10. Onorarii şi Comisioane
Secţiunea 11. Activităţi incompatibile cu exercitarea profesiei de liber profesionist contabil
Secţiunea 12. Relaţiile profesioniştilor contabili cu clienţii
Secţiunea 13. Relaţiile cu colegii liber-profesionişti contabili
Secţiunea 14. Publicitatea şi cererea de ofertă de servicii
• PARTEA C - APLICABILĂ PROFESIONIŞTILOR CONTABILI ANGAJAŢI
Secţiunea 15. Conflictul de loialitate
Secţiunea 16. Sprijinirea colegilor angajaţi
Secţiunea 17. Competenţa profesională
Secţiunea 18. Prezentarea informaţiilor


20. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR?
Sursele de finantare ale CECCAR:
 Taxa de inscriere la examenul de EC si CA
 Taxa de inscriere in tabloul Corpului
 Cotizatii anuale asupra veniturilor
 Donatii, vanzari de publicatii proprii
 Alte venituri

21. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului?
Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil
 Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale
 Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili
 Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala.

22. Ce este şi ce conţine Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă?
Programul naţional de formare şi dezvoltare profesională continuă se adresează tuturor membrilor CECCAR şi este deschis tururor profesioniştilor contabili din economie. Programul-Cadru conţine “pregătirea profesională continuă” adresată experţilor contabili şi contabililor autorizaţi profesionişti membrii ai CECCAR şi a tuturor profesioniştilor contabili din economie şi “pregătirea profesională iniţială” pentru toate persoanele absolvente ale examenului de acces la profesie în curs de efectuare a stagiului.
Programul este structurat pe 8 domenii obligatorii ale activităţilor ce constituie preocupări ale profesioniştilor contabili:
1) Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate,
2) Audit financiar,
3) Contabilitatea financiară,
4) Contabilitatea şi control de gestiune,
5) Fiscalitate,
6) Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor,
7) Pieţe de capital,
8) Doctrină şi deontologie profesională.
Pentru fiecare disciplină Programul este structurat pe 3 nivele: iniţiere, perfecţionare şi aprofundare.
Pentru perfecţionarea şi aprofundarea cunoştiinţelor în domeniile principale prezentate mai sus Programul se poate structura pe un număr de 14 cursuri:
1) Pregătirea declaraţiilor financiare,
2) Informaţia financiară pentru management,
3) Managementul resurselor umane,
4) Sisteme informatice,
5) Legislaţia afacerilor,
6) Impozitarea afacerilor,
7) Managementul financiar,
8) Raportarea financiară,
9) Auditul extern şi intern,
10) Servicii de audit şi de certificare,
11) Managementul informaţiei în afaceri,
12) Planificarea şi dezvoltarea strategică a afacerilor,
13) Raportarea corporativă avansată,
14) Managementul financiar strategic.

23. Ce intelegeti prin integritate?
Un contabil profesionist trebuie sä fie DREPT, SINCER si CORECT in realizarea sarcinilor profesionale.

24. Ce intelegeti prin obiectivitate?
Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial, farä prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia.

25. Ce intelegeti prin competenta profesionala si prudenta?
Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.

26. Ce intelegeti prin independenta?
Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta.

Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil.

Componentele independentei:
1. Independenta de spirit (in gândire):
— Stare de gândire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala;
— Ea presupune integritate si obiectivitate.
2. Independenta in aparentä:
— reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil;
— este componenta fundamentala a independentei.
Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä.
Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil.

27 Ce intelegeti prin comportament profesional?
- Profesionalism - Comportamentul profesional
Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de angajati si colaboratori, de patroni, si fata de publicul larg.

28 Ce intelegeti prin respectul fata de normele tehnice si profesionale?
Respectarea normelor tehnice si profesionale
Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate, obiectivitate si, în cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta. In plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de:
- IFAC (de ex. Standardele Intemationale de Audit)
- Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate
- Ministerul Finantelor Publice
- C.E.C.C.A.R. si Camera Auditorilor Financiari
- Legislatia relevantă
Incalcarea principiilor inseamna tot atatea incompatibilitati in exercitarea profesieivia - contacafe_club

dmldone
Site Admin
Posts: 4200
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Raspunsuri corecte deontologie

Post by dmldone » Thu Oct 23, 2008 11:55 am

29. Ce se intelege prin competenta expertului contabil?
Competenta profesionala are douä componente de bazä:
— obtinerea;
— mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului; aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru.
Dobândirea cere:
— inalt standard de pregatire generalä, urmatã de una specifica;
— practica si examinare in subiecte profesionale semnificative;
— perioada de practica in domeniu.
Mentinerea cere:
— cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante);
— adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si intemationale.
COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu):
o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie, comert, sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä.
o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale, cerand consultanta sau asistenta unui specialist.
30.In ce constau secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil?
Confidenţialitatea presupune că profesionistul contabil trebuie să
respecte confidenţialitatea informaţiilor obţinute în timpul misiunilor sale şi nu trebuie să le utilizeze sau să le divulge fără autorizaţie scrisă, în afară de cazurile când obligaţia divulgării este prevăzută prin lege sau norme reglementare. Obligaţiile de confidenţialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislaţia fiecărei ţări.
31. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
RASPUNS:
Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi Ordonanţa Guvernului

32. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si contabilul angajat?

RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate, în condiţiile O.G. nr. 65/1 994, având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere.
Prin urmare, ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. De asemeni, economistul este specializat în multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil.
Expertul contabil este un economist, absolvent al specializării financiar-contabile, independent faţă de societatea comercială. El nu primeşte, pentru lucrările executate, un salariu, ci un ONORARIU prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.
Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate
în condiţiile O.G. nr. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea operaţiunilor economic – finaciare prevăzute în contract şi de a pregăti lucrările în vederea elaborării situaţiilor finaciare.
Contabilul autorizat, ca şi expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economică.
Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, execută toate lucrările contabile. De regulă, este specializat pe un sector al contabilităţii.
Ca şi economistul salariat, contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia.
Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dacă sunt independenţi, răspund civil şi penal faţă de întreprindere. De asemeni, ei pot pierde întreprinderea de client şi, prin aceasta, sursa de venit.
In schimb, economistul şi contabilul, salariaţi, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase.
> Este în discuţie starea de salariat al unei firme şi al unui cabinet de experţi contabili sau de contabili autorizaţi.
> Trebuie făcută distincţia între auditorii interni şi cei externi, prin prisma independenţei.
> Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajaţi în industrie, comerţ, sectorul public, învăţământ ş.a.
> Contabilul profesionist independent este acela care efectuează, unui client, în mod curent, lucrări de audit sau evidenţă contabilă, fiscalitate şi alte servicii profesionale similare.
> Contabilul profesionist lucrează independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporaţie) în industrie, comerţ, sectorul public, învăţământ ş.a. şi este membru ale unei organizaţii afiliate IFAC.

33. Cine este expertul contabil?
RASPUNS:
Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile Ordonanţei (O.G. nr. 65/1994) şi are competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi.
Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înaltă calificare în domeniul contabilităţii şi care are acces neîngrădit la efectuarea tuturor lucrărilor profesionale, inclusiv verificarea şi certificarea situaţiilor financiare.
• • Calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat se dobândeşte pe bază de examen.
• Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe condiţii.
• Pot fi, la cerere, experţi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori şi conferenţiari universitari, doctorii în economie şi doctorii docenţi cu specialitatea finanţe sau contabilitate, însă cu îndeplinirea condiţiilor şi susţinerea unui interviu privind Normele de organizare şi funcţionare ale CECCAR.

34. Cine este contabilul autorizat?
RASPUNS:
Este persoana care a dobandit acesta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a pregati actele in vederea intocmirii siuatiilor financiare.

35. Cum se obtine calitatea de expert contabil?
RASPUNS:
Prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.
-> Examen de admitere privind accesul (media minim 7, nota pe discipline minim 6)
->Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala)
-> Examen de aptitudini (examen scris, proba orala
36. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat?
RASPUNS:
Prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice.

37. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili?
RASPUNS:

Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA)

a. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil:
• acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice;
• elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale.
b. efectuarea de analize economico-financiare:
• analiza structurilor financiare;
• analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit;
• tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment;
• sistem de credit leasing, factoring etc.;
• determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale;
• elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;
• elaborarea de tablouri de utilizari si resurse;
• asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii.
c. efectuarea de audit financiar contabil, ca:
• diagnostic-financiar;
• cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;
• audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului;
• studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare;
• audit si certificarea bilantului contabil.
d. efectuarea de evaluari patrimoniale:
• evaluari de bunuri si active patrimoniale;
• evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;
• evaluari de elemente intangibile.
e. efectuarea de expertize contabile:
• amiabile (la cerere);
• contabil-judiciare;
• arbitraje în cauze civile;
• expertize de gestiune.
f. executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil, ca:
• întocmirea de situaţii periodice;
• consolidarea conturilor şi bilanţului;
•întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung.
g.executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
• studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
• participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
• asistenţă în probleme de T.V.A. şi impozite;
• fiscalitate imobiliară;
• asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor.
h. efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică;
• organigrame, structuri, definiri de funcţii;
• legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
• analiza şi organizarea fluxului informaţional;
• formarea profesională continuă;
• contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
• mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
• alegerea softurilor necesare.

Conform O.G.65/1994 ,art.6
Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:
a) ţine sau supraveghează contabilitatea şi întocmeşte sau verifică şi semnează situaţiile financiare;
b) acordă asistenţă privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
c) efectuează analize economico-financiare şi evaluări patrimoniale;
d) efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege;
e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă şi informatică;
f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale;
g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale;
h) efectuează pentru persoane fizice şi juridice servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate.

38. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de contabilii autorizati?
• Ţine contabilitatea operaţiunilor economic – finaciare prevăzute în contract;
• Pregăteşte lucrările în vederea elaborării situaţiilor finaciare.

39. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?
• Modalităţi de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994):
• Individual (activitate independentă, conform art.46, alin.(1) şi (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal);
• Societăţi comerciale de expertiză contabilă sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale).
Societatile de expertiza contabila au:
- cel putin 51 % actionari experti contabili sau contabili autorizati c
- cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului.
Societafile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile.
Membrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.
Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte.
Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului.
Angajarea raspunderii societaţilor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:
- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii;
- expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.

40. Ce este C.E.C.C.A.R.?
C.E.C.C.A.R. este o persoana juridica de utilitate publica si autonoma din care fac parte expertii contabili si cntabili autorizati, in conditiile prevazute de O.G. 65/1994, modificata.

41. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului?
Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:
"Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in con-ditiile legii, care capata anumite drepturi §i anumite obligafii necesare atingerii scopului lor ".
Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor):
- organizarea de sine - statatoare
- patrimoniul propriu;
- scopul determinat.
Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.
Are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere.
Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institujii din Romania
si din afara tarii.
- Relatiile cu bugetul directe;
- Are cont in banca;
- Intocmeste b.v.c.;
- Organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii;
- Gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor;
- Continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe).

42. Ce se intelege prin autonomia Corpului?
Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale (DEX) . Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati.
Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului.

43. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.?
Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare.
La nivel central:
- Organe de decizie:
o Conferinta Nationala
o Consiliul Superior
o Biroul Permament
o Presedintele Corpului
- Organe de executie:
o Directorul general
o Departamente
La nivel de filiala:
- Organe de decizie:
o Adunarea generala
o Consiliul filialei
o Biroul Permament
o Presedintele filialei

Organe de executie:
o Directorul executiv
o Sectoare

44. Ce este etica?
Etica este stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorii si conditiilor umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala; totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitatii sau unei colectivitati.
Etica este straina dictaturii si centralismului; ea este specifica democratiei , deoarece democratia presupune dereglementare, locul legilor fiind luat de principii etice, asfel se poate aluneca spre anarhie si dezordine.

45. Ce sunt serviciile contabile?
Orice serviciu care cere aptitudini contabile inrudite, prestat de un contabil profesionist:
-servicii de contabilitate
- audit
- fiscalitate
- consultanta manageriala
- management financiar
Serviciu: - o munca prestata in folosul sau in interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;-indeplinirea unei indatoriri fata de cineva.
46. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile?
Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt:
- detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinuta prin formare si invatamant.
- Respectarea de catre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refera la obiectivitate.
- Recunoasterea unei datorii vizavi de public, in amsamblu.
Uneori datorita membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi in contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi e angajator.
Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale sa defineasca reguli de etica pentru membri lor,incat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si sa pastreze increderea publicului in profesie.
Profesia contabila liberala este bazata pe moralitate ireprosabila, pe independenta, pe stiinta in profesie, pe competenta.

pusy
Coffe-drinker
Posts: 1
Joined: Tue Mar 17, 2009 5:30 pm

Re: Raspunsuri corecte deontologie

Post by pusy » Tue May 11, 2010 2:44 pm

Buna ziua,

Poate cineva sa ma ajute cu suportul de curs + intrebarile si raspunsurile pentru DOCRINA si DEONTOLOGIE/ 2009, respectiv EXPERTIZA CONTABILA + intrebari si raspunsuri /2009, deoarece ceea ce am gasit postat pe net sunt numai pentru 2008 si nu au nici o legatura cu studiile de caz pentru 2010.
Va multumesc pentru ajutor.

O ZI MINUNATA!

Post Reply

Return to “Doctrine - examen de acces la CECCAR”