Page 1 of 1

Chitanta pentru operatiuni in valuta - model formular

Posted: Mon Nov 03, 2008 2:46 pm
by dmldone
1. Serveşte ca:
- document justificativ pentru încasările şi plăţile în valută efectuate în numerar;
- document justificativ de înregistrare în registrul de casă în valută şi în contabilitate.
2. Se întocmeşte la unităţile care efectuează operaţiuni în valută, în două exemplare, pentru fiecare sumă în valută, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta.
3. Circulă la depunător/plătitor, exemplarul 1, cu ştampila unităţii. Exemplarul 2 este folosit ca document de verificare a operaţiunilor înregistrate în registrul de casă în valută.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completă a carnetului (exemplarul 2).
5. Conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al formularului este următorul:
- denumirea unităţii; codul de identificare fiscală; numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
- denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
- numele şi prenumele persoanei care depune/încasează sume în valută şi ce reprezintă acestea;
- felul valutei; suma în valută (în cifre şi în litere); cursul de schimb valutar; c/val în lei;
- semnătura casierului pentru plata/încasarea sumei în valută.