Legea drepturilor de autor

Modul de calcul. Declarare. Plata. Cum tinem evidenta acestor impozite si taxe. Aspecte practice. Intrebari si raspunsuri.

Moderators: ragazza_esuberante, crstmol

Post Reply
dmldone
Site Admin
Posts: 5208
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Legea drepturilor de autor

Post by dmldone » Tue Nov 25, 2008 6:03 pm

Modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexePrin Ordonanta de urgenta nr. 123 din 01/09/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 19/09/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
Având în vedere angajamentele României în cadrul calendarului de masuri pentru integrarea în Uniunea Europeana, pentru transpunerea în dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuala, în scopul eliminarii blocajelor constatate pe parcursul aplicarii Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, în vederea întaririi capacitatii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzatoare si pentru desfasurarea în bune conditii a activitatii în domeniu, aceste elemente vizând interesul public si reprezentând situatii extraordinare si de urgenta, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Partea introductiva a articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creatie intelectuala în domeniul literar, artistic sau stiintific, oricare ar fi modalitatea de creatie, modul sau forma de exprimare si independent de valoarea si destinatia lor, cum sunt:".
2. La articolul 7, litera j) se abroga.
3. La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) reproducerea operei;".
4. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se întelege realizarea integrala sau partiala a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice forma, inclusiv realizarea oricarei înregistrari sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanenta ori temporara a acesteia cu mijloace electronice."
5. Alineatul (3) al articolului 144 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (2) nu se datoreaza, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile institutiilor de învatamânt cu acces gratuit."
6. La articolul 144, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dreptul de împrumut nu se epuizeaza odata cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piata, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimtamântul acestuia."
7. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 145. - Dispozitiile prezentei legi privind închirierea si împrumutul nu se aplica:
a) constructiilor rezultate din proiecte arhitecturale;
b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicata produselor destinate unei utilizari practice;
c) originalelor sau copiilor operelor, în scopul comunicarii publice ori pentru a caror utilizare exista un contract;
d) lucrarilor de referinta pentru consultare imediata sau pentru împrumut între institutii;
e) operelor create de autor în cadrul contractului individual de munca, daca acestea sunt utilizate de catre cel care a angajat autorul, în cadrul activitatii obisnuite."
8. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - (1) Se considera comunicare publica orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se aduna un numar de persoane care depaseste cercul normal al membrilor unei familii si al cunostintelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publica de executie ori de prezentare directa a operei, expunerea publica a operelor de arta plastica, de arta aplicata, fotografica si de arhitectura, proiectia publica a operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrarilor sonore sau audiovizuale, precum si prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricaror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publica orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fara fir, prin punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului sa poata avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual."
9. Articolul 151 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 151. - În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se întelege:
a) emiterea unei opere de catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveste la propagarea fara fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentarii acestora, inclusiv comunicarea publica prin satelit, în scopul receptionarii de catre public;
b) transmiterea unei opere sau a reprezentarii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu exceptia retelelor de calculatoare, în scopul receptionarii de catre public."
10. La alineatul (2) al articolului 33, litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) de opere, în cazul utilizarii de natura necomerciala în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap si în limita ceruta de handicapul respectiv."
11. Alineatul (3) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în conditiile prevazute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii si constituie o parte integranta si esentiala a unui proces tehnic si al caror scop unic este sa permita transmiterea, în cadrul unei retele între terti, de catre un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat si care nu au o semnificatie economica de sine statatoare."
12. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Nu constituie o încalcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu exceptia partiturilor muzicale, fara consimtamântul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu conditia ca opera sa fi fost adusa anterior la cunostinta publica, iar reproducerea sa nu contravina utilizarii normale a operei si sa nu îl prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare.
(2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrari sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum si pentru aparatele ce permit realizarea de copii, în situatia prevazuta la alin. (1), se va plati o remuneratie compensatorie stabilita prin negociere, conform prevederilor prezentei legi."
13. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - (1) În scopul de a testa functionarea produselor la momentul fabricarii sau vânzarii, societatile comerciale care produc ori vând înregistrari sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publica a acestora, precum si echipament pentru receptarea de emisiuni de radio si de televiziune pot reproduce si prezenta extrase din opere, cu conditia ca aceste operatiuni sa fie reduse la dimensiunile necesare testarii.
(2) Pentru supravegherea utilizarii repertoriului propriu de catre terti organismele de gestiune colectiva pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fara autorizarea acestora si fara plata, putând solicita în acest scop si informatii de interes public detinute, potrivit legii, de institutiile publice competente."
14. Alineatul (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere catre un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni în scopul realizarii, o singura data, a radiodifuzarii autorizate. În cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel înregistrate este necesara o noua autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remuneratii care nu poate face obiectul unei renuntari. Daca în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, înregistrarea trebuie distrusa."
15. Alineatul (1) al articolului 41 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie sa prevada drepturile patrimoniale transmise si sa mentioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalitatile de utilizare, durata si întinderea cesiunii si remuneratia titularului dreptului de autor. Absenta oricareia dintre aceste prevederi da dreptul partii interesate de a cere anularea contractului."
16. Alineatul (5) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
"(5) În cazul în care editorul intentioneaza sa distruga copiile operei, ramase în stoc dupa o perioada de 2 ani de la data publicarii, si daca în contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat sa le ofere mai întâi autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut prin vânzarea ca deseuri."
17. La articolul 65, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisa a contractului dintre producator si autorul principal este obligatorie."
18. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - Sunt autori ai operei audiovizuale, în conditiile prevazute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptarii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala si autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, când acestea din urma reprezinta o parte importanta a operei. În contractul dintre producatorul si regizorul sau realizatorul operei partile pot conveni sa fie inclusi ca autori ai operei audiovizuale si alti creatori care au contribuit substantial la crearea acesteia."
19. Alineatul (1) al articolului 70 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 70. - (1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale si producator, în lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca acestia, cu exceptia autorilor muzicii special create, îi cedeaza producatorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul sau, prevazute la art. 13, precum si dreptul de a autoriza dublarea si subtitrarea, în schimbul unei remuneratii echitabile."
20. La articolul 73, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prima vânzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piata interna de catre titularul drepturilor sau cu consimtamântul acestuia epuizeaza dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piata interna."
21. La alineatul (1) al articolului 98, literele b) si g) vor avea urmatorul cuprins:
"b) reproducerea interpretarii sau a executiei fixate;
g) radiodifuzarea si comunicarea publica a interpretarii sau a executiei sale, în afara cazului în care interpretarea ori executia a fost deja fixata sau radiodifuzata ori realizata pe baza unei fixari, caz în care are dreptul numai la remuneratie echitabila;"
22. Alineatele (2) si (3) ale articolului 98 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) În sensul prezentei legi, se considera fixare incorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor si imaginilor sau a reprezentarii digitale a acestora, într-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publica, cu ajutorul unui dispozitiv.
(3) Remuneratia echitabila prevazuta la alin. (1) lit. g) se stabileste si se colecteaza conform procedurii prevazute la art. 131, 1311, 1312 si 133."
23. La articolul 98, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Definitiile prevazute la art. 14, 141, 142, 143, 144, art. 15 alin. (1), art. 151 si 152 se aplica în mod corespunzator si drepturilor prevazute la alin. (1)."
24. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 102. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artistilor interpreti sau executanti este de 50 de ani de la data interpretarii sau executiei. Totusi, daca fixarea interpretarii sau executiei în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
25. Alineatul (1) al articolului 103 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 103. - (1) Se considera înregistrare sonora sau fonograma, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie sau a altor sunete ori a reprezentarii digitale ale acestor sunete, alta decât sub forma unei fixari incorporate într-o opera cinematografica sau în alta opera audiovizuala."
26. La alineatul (1) al articolului 105, litera f) va avea urmatorul cuprins:
"f) radiodifuzarea si comunicarea publica a propriilor înregistrari sonore, cu exceptia celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul la remuneratie echitabila;".
27. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de înregistrari sonore este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
28. Articolul 1064 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1064. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producatorilor de înregistrari audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixari. Totusi, daca înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicari publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea.
(2) Durata prevazuta la alin. (1) se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator faptului generator de drepturi."
29. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 107. - (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrari sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum si cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în conditiile prevazute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreuna cu editorii, producatorii si cu artistii interpreti sau executanti, dupa caz, la o remuneratie compensatorie pentru copia privata, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneratia compensatorie pentru copia privata nu poate face obiectul unei renuntari din partea beneficiarilor.
(2) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se plateste de catre fabricantii si importatorii de suporturi sau aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), indiferent daca procedeul folosit este unul analog sau digital.
(3) Importatorii si fabricantii de suporturi si aparate, prevazute la art. 34 alin. (2), sunt obligati sa se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul National al Copiei Private, si pot desfasura activitatile respective de import sau de productie numai dupa obtinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se elibereaza de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal si a certificatului unic de înregistrare la registrul comertului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.
(4) Lista suporturilor si a aparatelor pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, precum si cuantumul acestei remuneratii se negociaza din 2 în 2 ani, în cadrul unor comisii constituite din:
a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii si importatorii de suporturi si de aparate, numit dintre acestea, si câte un reprezentant al primilor 3 fabricanti si importatori de suporturi si de aparate majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata din domeniul respectiv, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, pe de alta parte.
(5) În vederea initierii negocierilor potrivit procedurilor prevazute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectiva sau structurile asociative ale fabricantilor si importatorilor de suporturi si de aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere continând lista suporturilor si aparatelor, precum si cuantumurile remuneratiilor ce urmeaza a fi negociate. Metodologiile se elaboreaza în mod distinct pentru aparatele si suporturile din domeniul sonor si audiovizual si pentru aparatele si suporturile din domeniul grafic si se negociaza în doua comisii.
(6) Remuneratiile negociate de parti pot fi procentuale sau forfetare si sunt datorate pentru aparatele si suporturile prevazute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 si suporturi digitale.
(7) Remuneratia compensatorie pentru copia privata se calculeaza la valoarea în vama, în cazul importurilor si, respectiv, la valoarea facturata fara TVA, în cazul fabricantilor. Remuneratia este scadenta la data de 25 a lunii urmatoare efectuarii importului, respectiv facturarii de catre fabricanti.
(8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneratiei compensatorii si a listei aparatelor si suporturilor pentru care se datoreaza aceasta remuneratie se convoaca de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor si se desfasoara potrivit procedurilor prevazute la art. 1312."
30. Articolul 1071 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1071. - Remuneratia compensatorie pentru copia privata se colecteaza de catre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dupa înregistrari sonore si audiovizuale si de catre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie, în conditiile prevazute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectiva, cu atributii de colector unic, sunt desemnate prin votul majoritatii organismelor de gestiune colectiva beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectiva desemnate prin vot vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."
31. La alineatul (1) al articolului 1072, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneratia se împarte în mod egal între autori si editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaza acestora numai prin asociatiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, continând criteriile de repartitie si procentele cuvenite fiecarei asociatii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociatiile de editori care îndeplinesc conditiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor;".
32. Alineatul (2) al articolului 1072 se abroga.
33. Articolul 112 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 112. - Dispozitiile privind limitele exercitarii drepturilor prevazute la art. 33-38 se aplica în mod corespunzator si titularilor de drepturi conexe dreptului de autor."
34. La articolul 113, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) reproducerea integrala sau partiala, directa ori indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc si sub orice forma, a propriilor emisiuni si servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent daca au fost transmise prin fir ori fara fir, inclusiv prin cablu sau satelit;".
35. La articolul 117, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) În sensul prezentei legi, prin satelit se întelege orice satelit care opereaza pe benzi de frecventa rezervate, conform legislatiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor în scopul receptionarii de catre public sau pentru comunicarea individuala privata. În acest din urma caz este totusi necesar ca receptia individuala sa se poata face în conditii comparabile celor din primul caz."
36. Articolul 118 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 118. - (1) În cazul în care semnalele purtatoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o forma codificata, introducerea lor în lantul de comunicare este considerata comunicare publica, daca dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozitie publicului de organismul respectiv sau cu consimtamântul sau.
(2) Responsabilitatea comunicarii publice, în cazul în care semnalele purtatoare sunt transmise de un organism situat în afara României sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene si care nu asigura nivelul de protectie prevazut de prezenta lege, este asigurata astfel:
a) daca semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei statii de legatura ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaza statia;
b) daca nu se apeleaza la o statie de legatura ascensionala, dar comunicarea catre public a fost autorizata de un organism cu sediul principal în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o."
37. Alineatul (2) al articolului 119 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contractul-cadru încheiat între un organism de gestiune colectiva si un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publica prin satelit a unei categorii de opere apartinând unui anumit domeniu, îsi poate produce efectele extinse si fata de titularii de drepturi care nu sunt reprezentati de organismele de gestiune colectiva, daca aceasta comunicare catre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuata de catre acelasi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea în orice moment sa înlature producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv."
38. Alineatele (1)-(4) ale articolului 121 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 121. - (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îsi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiva.
(2) Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileste prin metodologii negociate între organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131, 1311 si 1312.
(3) În cazul în care partile nu pot stabili metodologii prin negociere, înainte de initierea procedurii de arbitraj prevazute de art. 1312 alin. (3) acestea pot conveni sa recurga la o procedura de mediere facultativa. Aceasta mediere este efectuata de unul sau mai multi mediatori alesi de parti în asa fel încât independenta si impartialitatea lor sa nu poata fi puse la îndoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile si pot sa notifice o propunere partilor.
(4) În termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de catre mediatori, partile vor notifica mediatorilor si la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum si a acceptarii sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificarii actelor juridice. Acceptarea de catre toate partile este prezumata în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen."
39. Alineatul (2) al articolului 1211 se abroga.
40. La articolul 1222, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei parti dintr-o baza de date poate efectua fara consimtamântul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publica sau transformare, necesar utilizarii normale si accesului la baza de date sau la o parte din aceasta."
41. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1232 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1232. - (1) Pot fi gestionate colectiv urmatoarele drepturi:
a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;
b) dreptul de comunicare publica a operelor si a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual;
c) dreptul de împrumut, cu exceptia cazului prevazut la art. 1231 alin. (1) lit. b);
d) dreptul de radiodifuzare a operelor si a prestatiilor artistice în domeniul audiovizual;
e) dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de închiriere prevazut la art. 1111 alin. (1);
f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora.
(2) Pentru categoriile de drepturi prevazute la alin. (1) organismele de gestiune colectiva îi reprezinta numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat si elaboreaza metodologii, în limita repertoriului gestionat, daca sunt îndeplinite conditiile prevazute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenta. Organismele de gestiune colectiva vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevazuta la art. 126 alin. (2), precum si lista titularilor de drepturi de autor si de drepturi conexe, români si straini, pe care îi reprezinta. Aceasta activitate de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicarii legii."
42. La articolul 1251, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) categoriile de utilizatori si alte categorii de persoane fizice si juridice care au obligatii de plata catre titularii de drepturi;".
43. Articolul 1291 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1291. - În cazul gestiunii colective obligatorii, daca un titular nu este asociat la nici un organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare numar de membri. Revendicarea de catre titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificarii. Dupa acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotarârii adunarii generale."
44. La alineatul (1) al articolului 130, literele a), b), h) si i) vor avea urmatorul cuprins:
"a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea platii acestor drepturi, în cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;
b) sa-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuata înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, în forma scrisa;
............................................................................................
h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, precum si informatii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizarii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligatia sa furnizeze, în format scris si electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informatiile si documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal si cu stampila;
i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva în raporturile cu autoritatile publice care au drept de control;".
45. Alineatele (1)-(3) ale articolului 131 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 131. - (1) În vederea initierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiva trebuie sa depuna la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere, însotita de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a).
(2) Metodologiile se negociaza în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de initiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva. Comisia de negociere este constituita din:
a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliti pe baza cifrei de afaceri si a cotei de piata a acestora în domeniu, cu conditia ca acestea sa fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria raspundere, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune, dupa caz, pe de alta parte.
(3) În vederea desemnarii în cadrul comisiei prevazute la alin. (2), organismele de gestiune colectiva vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, odata cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor si pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaza a fi convocati pentru negocieri, precum si elementele de identificare a acestora."
46. Alineatele (2)-(4) ale articolului 1311 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Organismele de gestiune colectiva pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizeaza repertoriul, iar în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare.
(3) Remuneratiile forfetare sau procentuale prevazute la alin. (2) pot fi solicitate numai daca si în masura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protectie prevazute de lege.
(4) În cazul în care gestiunea colectiva este obligatorie conform prevederilor art. 1231, metodologiile se negociaza fara a se tine seama de criteriile prevazute la alin. (1) lit. c) si e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse."
47. Alineatele (1)-(7) si (9) ale articolului 1312 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1312. - (1) Negocierea metodologiilor se desfasoara conform programului stabilit între cele doua parti, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei.
(2) Întelegerea partilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaza într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisa în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat si tuturor importatorilor si fabricantilor de suporturi si aparate pentru care se datoreaza remuneratia compensatorie pentru copia privata, conform art. 107.
(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, în urmatoarele situatii:
a) entitatile care alcatuiesc o parte ce urmeaza sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte parti;
b) cele doua parti aflate în negociere nu au putut conveni o forma unica a metodologiei în termenul prevazut la alin. (1);
c) organismele de gestiune colectiva nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneratiilor si de stabilire a comisionului datorat colectorului unic.
(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoaca partile în vederea desemnarii, prin tragere la sorti, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, si a 3 arbitri de rezerva. Acestia din urma vor înlocui, în ordinea tragerii la sorti, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorti se face si în cazul absentei partilor convocate.
(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnarii arbitrilor, convoaca la sediul sau arbitrii desemnati si partile în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileste onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum si locul arbitrajului si informeaza partile.
(6) Cele doua parti aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectiva si, respectiv, utilizatorii sau alti platitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decaderea partii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe si de a formula concluzii pe durata arbitrajului.
(7) Arbitrii au obligatia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului sa depuna la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotarârea cuprinzând forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicarii catre parti. În mod exceptional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îsi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor numai dupa depunerea hotarârii arbitrale.
............................................................................................
(9) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii arbitrale partile pot face apel împotriva acesteia la instanta Curtii de Apel Bucuresti, care se va pronunta asupra cauzei, în complet civil. Hotarârea arbitrala este executorie de drept pâna la pronuntarea solutiei cu privire la mentinerea sau modificarea metodologiilor. Solutia Curtii de Apel Bucuresti este definitiva si irevocabila, se comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisa în 5 zile de la data comunicarii."
48. La articolul 1312, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
"(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declansarii procedurii de negociere a metodologiilor se afla în curs de negociere directa a unui contract de licenta sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiva."
49. Articolul 1313 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1313. - (1) Organismele de gestiune colectiva sau, dupa caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societatile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a tarifelor si metodologiilor numai dupa 3 ani de la data publicarii lor în forma definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul negocierilor prevazute de art. 107 alin. (4), oricare dintre parti poate formula o noua cerere de initiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dupa 2 ani de la data publicarii acestora în forma definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Pâna la publicarea noilor metodologii, ramân valabile vechile metodologii."
50. Articolul 133 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 133. - (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alti platitori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva pentru aceeasi categorie de titulari de drepturi.
(2) În situatia în care exista mai multe organisme de gestiune colectiva pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, urmatoarele:
a) criteriile repartizarii între organisme a remuneratiei;
b) organismul de gestiune colectiva care urmeaza sa fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza;
c) modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(3) În cazul prevazut la alin. (2), daca organismele de gestiune colectiva beneficiare nu depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor protocolul mentionat, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a metodologiilor Oficiul Român pentru Drepturile de Autor desemneaza dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general.
(4) Pentru situatia prevazuta la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât dupa depunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidentiaza distinct si trebuie sa fie justificate prin documente privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza.

continuare in postul urmator (via contacafe_club yahoo groups members)

dmldone
Site Admin
Posts: 5208
Joined: Thu Nov 23, 2006 11:38 am
Location: Tg-Jiu
Contact:

Re: Legea drepturilor de autor

Post by dmldone » Tue Nov 25, 2008 6:04 pm

(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevazut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiva poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de arbitraj efectuate de catre arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneratiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum si etapele ulterioare sunt cele prevazute la art. 1312 alin. (3)-(9).
(6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiva, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 1071 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) si alin. (1) si (3) ale prezentului articol, se evidentiaza în conturi analitice distincte.
(7) Organismul de gestiune colectiva, care este colector unic, are obligatia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, în forma scrisa semnata de toate organismele de gestiune colectiva beneficiare, si sa asigure transparenta activitatilor de colectare, precum si a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectiva beneficiare. Acestea au obligatia de a sprijini activitatea de colectare.
(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplica în mod corespunzator si organismelor de gestiune colectiva care sunt colectori unici.
(9) Organismele de gestiune colectiva pot conveni printr-un protocol care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de platitori, privind remuneratiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiva pot înfiinta, cu avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care sa functioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federatiile de persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, precum si potrivit prevederilor exprese privind organizarea si functionarea organismelor de gestiune colectiva din prezenta lege."
51. Alineatul (2) al articolului 134 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele si regulile de colectare a remuneratiei si a altor sume de la utilizatori si cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum si cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie sa fie luate de membri, în cadrul adunarii generale, potrivit statutului;
b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiva, pentru acoperirea cheltuielilor de functionare ale acestuia, prevazute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiva care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) si alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual;
c) în lipsa unei hotarâri exprese a adunarii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiva nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectarii si repartizarii catre membri a sumelor cuvenite; adunarea generala poate decide ca maximum 30% din sumele colectate sa poata fi utilizate în scopuri comune si numai în limita obiectului de activitate;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiva se repartizeaza individual titularilor de drepturi, proportional cu utilizarea repertoriului fiecaruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectarii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a caror repartizare nu presupune o documentare speciala, în termen de 30 de zile de la data colectarii;
e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecaruia, dupa calcularea repartitiei individuale;
f) sumele rezultate din plasamentele remuneratiilor nerevendicate si nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obtinute din alte operatiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum si cele obtinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încalcarii drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin si se repartizeaza titularilor de drepturi si nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiva."
52. La articolul 134, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Remuneratiile încasate de organismele de gestiune colectiva nu sunt si nu pot fi asimilate veniturilor acestora. În exercitarea mandatului, în conditiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiva nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor si drepturi conexe ori utilizarea acestora."
53. La alineatul (1) al articolului 1341, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;".
54. Articolul 137 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 137. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.
(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.
(3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.
(5) Personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în procent de pâna la 15%.
(6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si l) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarâre a Guvernului."
55. Articolul 138 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 138. - (1) Principalele atributii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:
a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;
b) elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate;
c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;
d) organizeaza si administreaza contra cost înregistrarea în registrele nationale si în alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;
e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile în conditiile legii în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%;
f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;
g) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;
h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare în legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;
i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii;
j) efectueaza constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;
k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate;
l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;
m) desfasoara activitati de reprezentare în relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul român este parte;
n) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Prin hotarâre a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, contra cost.
(3) Pentru îndeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Român pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare în mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, în conditiile legii."
56. Alineatul (4) al articolului 1382 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva în cauza care îl va dezbate în prima sedinta ordinara."
57. Articolul 1383 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1383. - În cazul în care organismul de gestiune colectiva nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 ori încalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contecios administrativ. În cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pâna la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala."
58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 1384 vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1384. - (1) Pe lânga Oficiul Român pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 în 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidatii cu pregatire juridica si cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, împreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzând informatii privind modalitatile de convocare.
(2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva în conditiile prevazute de prezenta lege."
59. Alineatele (2) si (4) ale articolului 1385 vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin masuri tehnice, în sensul prezentei legi, se întelege utilizarea oricarei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul functionarii sale normale, este destinata sa împiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege.
............................................................................................
(4) Titularii de drepturi care au instituit masuri tehnice de protectie au obligatia de a pune la dispozitie beneficiarilor exceptiilor prevazute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) si e), art. 33 alin. (2) lit. d) si e) si la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protectiei. Totodata acestia au dreptul sa limiteze numarul copiilor realizate în conditiile de mai sus."
60. La articolul 1385, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica în cazul operelor protejate puse la dispozitia publicului, conform clauzelor contractuale convenite între parti, astfel încât membrii publicului sa poata avea acces la acestea în orice loc si în orice moment ales, în mod individual."
61. La capitolul III "Masuri de protectie, proceduri si sanctiuni", în sectiunea a II-a "Proceduri si sanctiuni", înainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 1387, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1387. - (1) Încalcarea drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevazute în prezenta lege, care se completeaza cu cele de drept comun.
(2) În cadrul unei actiuni referitoare la încalcarea drepturilor protejate de prezenta lege si ca raspuns la o cerere justificata a solicitantului, instanta are dreptul sa solicite furnizarea informatiilor privind originea si retelele de distributie a marfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevazut de prezenta lege fie de la faptuitor si/sau de la orice alta persoana care:
a) detinea în scop comercial marfuri pirat;
b) utiliza în scop comercial servicii prin care încalca drepturile protejate de prezenta lege;
c) furniza, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activitati prin care se încalca drepturile prevazute de prezenta lege;
d) a fost indicata, de oricare dintre persoanele prevazute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori închirierea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori în furnizarea produselor sau serviciilor prin care se încalca drepturile protejate de prezenta lege.
(3) Informatiile prevazute în alin. (2) cuprind, dupa caz:
a) numele si adresa producatorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor si ale celorlalti detinatori anteriori ai marfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum si ale angrosistilor destinatari si ale vânzatorilor cu amanuntul;
b) informatii privind cantitatile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum si pretul obtinut pentru marfurile, dispozitivele sau serviciile respective.
(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii legale, care:
a) acorda titularului dreptul de a primi informatii mai extinse;
b) prevad utilizarea în cauzele civile sau penale a informatiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol;
c) prevad raspunderea pentru abuzul de drept la informare;
d) dau posibilitatea sa se refuze furnizarea de informatii care ar constrânge persoana mentionata în alin. (1) sa admita propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalca drepturile protejate de prezenta lege;
e) prevad protectia confidentialitatii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal."
62. Articolul 139 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 139. - (1) Titularii drepturilor recunoscute si protejate prin prezenta lege pot solicita instantelor de judecata sau altor organisme competente, dupa caz, recunoasterea drepturilor lor si constatarea încalcarii acestora si pot pretinde acordarea de despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleasi solicitari pot fi formulate în numele si pentru titularii de drepturi de catre organismele de gestiune, de catre asociatiile de combatere a pirateriei sau de catre persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o actiune a fost pornita de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervina în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat.
(2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia în considerare:
a) fie criterii cum ar fi consecintele economice negative, în special câstigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de faptuitor si, atunci când este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului;
b) fie acordarea de despagubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a).
(3) În cazul în care exista suspiciuni cu privire la încalcarea unor drepturi recunoscute si protejate prin prezenta lege, persoanele îndreptatite pot cere instantei de judecata sau altor organe competente potrivit legii:
a) sa dispuna de îndata luarea unor masuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin încalcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca încalcarile prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a conditiona continuarea lor de constituirea unor garantii destinate sa asigure despagubirea solicitantului; masurile provizorii de interzicere vor fi impuse, daca este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun;
b) sa dispuna de îndata luarea unor masuri pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop instanta poate dispune luarea de masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile ale persoanei presupuse a fi încalcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare si a altor bunuri. În acest scop, autoritatile competente pot sa dispuna comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente;
c) sa dispuna ridicarea sau predarea catre autoritatile competente a marfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind încalcarea unui drept prevazut de prezenta lege pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial.
(4) Masurile prevazute la alin. (3) si (6) pot fi dispuse si prin ordonanta presedintiala. În acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.
(5) Aceleasi masuri pot fi cerute, în aceleasi conditii, împotriva unui intermediar ale carui servicii sunt utilizate de catre un tert pentru a încalca un drept protejat prin prezenta lege.
(6) Titularii de drepturi sau reprezentantii acestora prevazuti la alin. (1) pot solicita instantei judecatoresti, chiar si înainte de introducerea unei actiuni pe fondul cauzei, luarea unor masuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt, atunci când exista un risc de încalcare a drepturilor prevazute de prezenta lege si daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba.
(7) Masurile prevazute la alin. (3), (5) si (6) pot sa includa descrierea detaliata, cu sau fara prelevare de esantioane, sau sechestrarea reala a marfurilor în litigiu si, în cazurile corespunzatoare, a materialelor si instrumentelor utilizate pentru a produce si/sau a distribui aceste marfuri, precum si documentele care se refera la ele. Aceste masuri vor fi avute în vedere si în aplicarea dispozitiilor art. 96-99 din Codul de procedura penala.
(8) Pentru luarea masurilor provizorii si a masurilor asiguratorii prevazute la alin. (3) si pentru luarea masurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt prevazute la alin. (6), precum si pentru exercitarea cailor de atac asupra masurilor luate sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore.
(9) Instantele judecatoresti sunt abilitate sa adopte masurile prevazute la alin. (3) si (6), fara citarea partii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice întârziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informata de îndata, cel mai târziu dupa executarea masurilor.
(10) Instanta poate sa autorizeze ridicarea de obiecte si înscrisuri care constituie dovezi ale încalcarii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar si atunci când acestea se afla în posesia partii adverse. În cazul încalcarilor comise la scara comerciala, autoritatile competente pot sa dispuna, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzator la informatiile pertinente.
(11) Pentru adoptarea masurilor prevazute la alin. (3), (6) si (10), sub rezerva asigurarii protectiei informatiilor confidentiale, instantele judecatoresti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentând element de proba suficient si un esantion rezonabil dintr-un numar substantial de copii ale unei opere sau ale oricarui alt obiect protejat. În acest caz, instantele judecatoresti pot sa ceara reclamantului sa depuna o cautiune suficienta pentru a asigura compensarea oricarui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât.
(12) Masurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stari de fapt dispuse de instanta vor fi duse la îndeplinire prin executor judecatoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost încalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi încalcate sau reprezentantii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a masurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stari de fapt.
(13) Instanta poate dispune ridicarea masurilor prevazute la alin. (3) si (6), la cererea pârâtului, daca reclamantul nu a introdus o actiune care sa conduca la solutionarea pe fond a cauzei într-un termen de 20 de zile lucratoare sau 31 de zile calendaristice, daca acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la îndeplinire a masurilor.
(14) Titularii drepturilor încalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna aplicarea oricareia dintre urmatoarele masuri:
a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasarilor realizate prin actul ilicit;
b) distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate în proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit;
c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal;
d) raspândirea informatiilor cu privire la hotarârea instantei de judecata, inclusiv afisarea hotarârii, precum si publicarea sa integrala sau partiala în mijloacele de comunicare în masa, pe cheltuiala celui care a savârsit fapta; în aceleasi conditii instantele pot dispune masuri suplimentare de publicitate adaptate circumstantelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare.
(15) Instanta de judecata dispune aplicarea masurilor prevazute la alin. (14) pe cheltuiala faptuitorului, cu exceptia cazului în care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile.
(16) Masurile prevazute la alin. (14) lit. b) si c) pot fi dispuse si de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei în faza de urmarire penala. Dispozitiile alin. (14) lit. c) nu se aplica pentru constructiile realizate cu încalcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, daca distrugerea cladirii nu este impusa de circumstantele cazului respectiv.
(17) În dispunerea masurilor prevazute la alin. (14), instanta de judecata va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea încalcarii drepturilor protejate de prezenta lege si va lua în considerare interesele tertilor susceptibili de a fi afectati de aceste masuri.
(18) Autoritatile judiciare sunt obligate sa comunice partilor solutiile adoptate în cauzele de încalcare a drepturilor reglementate de prezenta lege.
(19) Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijina elaborarea de catre asociatiile si organizatiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate sa contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevazute de prezenta lege, în special în ceea ce priveste utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României, prin Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, sprijina transmiterea catre Comisia Europeana a proiectelor codurilor de conduita la nivel national sau comunitar si a evaluarilor referitoare la aplicarea acestora."
63. Articolul 1392 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1392. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) încalcarea prevederilor art. 21;
b) încalcarea prevederilor art. 88 si 89;
c) încalcarea prevederilor art. 107 alin. (3) si (7);
d) nerespectarea de catre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);
e) fixarea, fara autorizarea sau consimtamântul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune."
64. Articolul 1393 se abroga.
65. Articolul 1394 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1394. - (1) Constituie contraventie, daca nu reprezinta infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) si cu confiscarea marfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spatiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea savârsirii de catre o alta persoana a unei contraventii sau infractiuni prevazute de prezenta lege.
(2) Pentru repetarea savârsirii faptei prevazute la alin. (1), care au avut ca rezultat savârsirea infractiunilor prevazute la art. 1396 în termen de un an, organul constatator aplica si sanctiunea complementara a închiderii unitatii."
66. Articolul 1395 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1395. - (1) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 1392 se aplica si persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoana juridica, desfasoara activitati care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publica de opere sau de produse purtatoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraventionale se maresc de doua ori.
(2) Contraventiile prevazute la art. 1392 si 1394 se constata si se aplica de ofiterii sau de agentii de politie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu competente în domeniu.
(3) Contravenientul poate achita, în termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute în prezenta lege."
67. Articolul 1396 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1396. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) urmatoarele fapte:
a) realizarea, în scopul distribuirii, fara a se urmari, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace si în orice mod de marfuri pirat;
b) plasarea marfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;
c) orice alta modalitate de introducere a marfurilor pirat pe piata interna.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, detinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii, de marfuri pirat, precum si detinerea acestora în scopul utilizarii prin comunicare publica la punctele de lucru ale persoanelor juridice.
(3) În cazul în care faptele prevazute la alin. (1) si (2) sunt savârsite în scop comercial, acestea se sanctioneaza cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si închirierea sau oferirea spre închiriere de marfuri pirat.
(5) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de marfuri pirat prin orice mijloc si în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea catre public a listelor sau a cataloagelor de produse.
(6) În cazul în care oricare dintre faptele prevazute la alin. (1)-(4) au produs consecinte deosebit de grave, acestea se sanctioneaza cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecintelor, calculul pagubei materiale se efectueaza tinându-se seama de marfurile pirat identificate în conditiile prevazute la alin. (1)-(4) si de pretul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de faptuitor.
(7) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (6) se sanctioneaza savârsirea faptelor mentionate la alin. (1)-(5) de catre un grup infractional organizat.
(8) În sensul prezentei legi, prin marfuri pirat se întelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fara consimtamântul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta si care sunt executate, direct ori indirect, total sau partial, de pe un produs purtator de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora.
(9) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se întelege urmarirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.
(10) Scopul comercial se prezuma daca marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtatoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe."
68. Articolul 1397 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1397. - Refuzul de a declara provenienta marfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON)."
69. Articolul 1398 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1398. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispozitie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte retele de calculatoare, fara consimtamântul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtatoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul sa le poata accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual."
70. Articolul 1399 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1399. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre urmatoarele modalitati: instalare, stocare, rulare sau executare, afisare ori transmitere în retea interna."
71. Articolul 140 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 140. - (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amenda de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte comise fara autorizarea sau consimtamântul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege:
a) reproducerea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
b) distribuirea, închirierea sau importul pe piata interna al operelor ori al produselor purtatoare de drepturi conexe, altele decât marfurile pirat;
c) comunicarea publica a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtatoare de drepturi conexe;
f) realizarea de opere derivate;
g) fixarea în scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
(2) Prin produse purtatoare de drepturi conexe se întelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele si propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune si de televiziune."
72. Dupa articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 1411, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1411. - (1) Producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea, întretinerea sau înlocuirea în mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON).
(2) Fapta persoanei care se racordeaza fara drept sau care racordeaza fara drept o alta persoana la servicii de programe cu acces conditionat constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON).
(3) Utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovarii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces conditionat, precum si expunerea sau prezentarea catre public în orice mod, fara drept, a informatiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte sa asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces conditionat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 ani.
(4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseste cu închisoare de la 3 ani la 10 ani.
(5) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (4) se sanctioneaza si savârsirea faptelor prevazute la alin. (1) si (2) în scop comercial.
(6) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se întelege orice dispozitiv a carui confectionare nu a fost autorizata de catre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces conditionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu."
73. Articolul 143 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 143. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau închiriaza, ofera, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere ori detine, în vederea comercializarii, dispozitive sau componente care permit neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care presteaza servicii ce conduc la neutralizarea masurilor tehnice de protectie ori care neutralizeaza aceste masuri tehnice de protectie, inclusiv în mediul digital.
(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fara a avea consimtamântul titularilor de drepturi si stiind sau trebuind sa stie ca astfel permite, faciliteaza, provoaca sau ascunde o încalcare a unui drept prevazut în prezenta lege:
a) înlatura în scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informatie sub forma electronica, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
b) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunica public sau pune la dispozitie publicului, astfel încât sa poata fi accesate, în orice loc si în orice moment ales în mod individual, fara drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informatiile existente sub forma electronica privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost înlaturate ori modificate fara autorizatie."
74. Articolul 145 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 145. - (1) Constatarea infractiunilor prevazute în prezenta lege se face de catre structurile specializate ale Inspectoratului General al Politiei Române si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.
(2) Constatarea infractiunilor prevazute la art. 1396 alin. (5), art. 1398, 1399 si 143 se face si de catre Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiilor, în conditiile prevazute de art. 214 din Codul de procedura penala.
(3) Competenta de judecata pentru infractiunile prevazute la art. 1396-143 revine tribunalului."
75. Articolul 146 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 146. - Beneficiaza de protectia prevazuta de prezenta lege urmatoarele:
a) operele ai caror autori sunt cetateni români, chiar daca nu au fost aduse înca la cunostinta publica;
b) operele ai caror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România, chiar daca nu au fost aduse la cunostinta publica;
c) operele de arhitectura construite pe teritoriul României;
d) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care au loc pe teritoriul României;
e) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care sunt fixate în înregistrari protejate de prezenta lege;
f) interpretarile sau executiile artistilor interpreti ori executanti care nu au fost fixate în înregistrari, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege;
g) înregistrarile sonore sau audiovizuale ai caror producatori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România;
h) înregistrarile sonore sau audiovizuale a caror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data în România;
i) programele de radiodifuziune si de televiziune emise de organisme de radiodifuziune si de televiziune cu sediul în România;
j) programele de radiodifuziune si de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul în România."
76. Articolul 147 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 147. - Persoanele fizice sau juridice straine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiaza de protectia prevazuta prin conventiile, tratatele si acordurile internationale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiaza de un tratament egal cu cel al cetatenilor români, cu conditia ca acestia sa beneficieze, la rândul lor, de tratament national în statele respective."
77. Articolul 1471 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1471. - În completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementari speciale pentru stabilirea unor masuri, inclusiv privind aplicarea si utilizarea codurilor de identificare a sursei, în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau închirierii de marfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces conditionat, precum si pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea platii remuneratiei compensatorii pentru copia privata."
78. Alineatul (2) al articolului 149 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiaza de protectia prezentei legi si operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, înregistrarile sonore sau audiovizuale, precum si programele organismelor de radiodifuziune si de televiziune realizate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, în conditiile prevazute la alin. (1)."
79. Dupa articolul 151 se introduc doua noi articole, articolele 1511 si 1512, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1511. - (1) Comisia Europeana va fi informata cu privire la intentia de adoptare a unor dispozitii nationale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esentiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum si durata de protectie corespunzatoare.
(2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozitii nationale adoptate în domeniul reglementat de prezenta lege.
(3) Va fi transmisa Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune carora le sunt aplicabile dispozitiile art. 119 alin. (2).
(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicarilor prevazute la alin. (1)-(3) catre Comisia Europeana.
Art. 1512. - Prezenta lege transpune prevederile urmatoarelor acte normative comunitare:
a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protectia juridica a programelor pentru calculator, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991;
b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere si de împrumut si anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietatii intelectuale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992;
c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozitii referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe aplicabile difuzarii de programe prin satelit si retransmisiei prin cablu, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993;
d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993;
e) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protectia juridica a bazelor de date, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996;
f) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informationala, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002;
g) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita în beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001;
h) Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004."
Art. II. - (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga urmatoarele prevederi legale:
a) art. 96 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 5 si 6 din Hotarârea Guvernului nr. 7/2004 privind protectia juridica a serviciilor bazate pe acces conditionat sau constând în accesul conditionat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004;
c) art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 624/2001;
d) art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 213/2002;
e) art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003;
f) art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectiva si a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu exceptia autorilor muzicii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003.
(2) Pe data prevazuta la alin. (1) atributiile Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale, stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta, îsi înceteaza aplicabilitatea.
Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, partile implicate în negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia sa trimita câte 3 nominalizari pentru constituirea corpului de arbitri prevazut la art. 138 4 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Pâna la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se aplica metodologiile în vigoare.
Art. IV. - În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va începe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. În aceasta perioada Uniunea Producatorilor de Fonograme din România va continua sa elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonante de urgenta. Ministerul Finantelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu suma necesara achizitionarii în timp util a marcajelor holografice, estimata în raport cu vânzarile de marcaje holografice din anii anteriori. Stocul de marcaje holografice ramas la Uniunea Producatorilor de Fonograme din România la sfârsitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în conditiile stabilite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Art. V. - Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Post Reply

Return to “Impozite si taxe locale”